Integrativní práce s traumatem

3letý sebezkušenostní výcvik základních kompetencí facilitace rozřešení traumatu pro pomáhající profese

s Šárkou Weberovou a Filipem Žitníkem

Výcvik 2023-2026 je uzavřen a aktuálně probíhá.
Máte-li zájem o informace, až bude vypsán další běh (nejdříve 2025/2026), prosím zanechte svůj kontakt.

Tento výcvik vás naučí rozpoznat symptomy traumatu a základní dovednosti k facilitaci procesu jeho rozřešení u sebe, v práci s individuálním klientem a se skupinou. Výsledkem bude vaše větší kompetentnost v této oblasti, ale i více kreativity, vitality a klidu nejen v profesním ale i v běžném životě.

Proč rozšířit své kompetence o práci s traumatem?

Traumatu se v práci s lidmi nelze vyhnout. Nutně se s ním setkávají učitelé, koučové, mediátoři, lektoři, terapeuti, sociální pracovníci, a to aniž by byli v práci s traumatem školeni.

Práce s traumatizovanými lidmi je tak často přivádí do slepé uličky – u klientů vede k opakování traumatických scénářů, a u nich samotných k bezradnosti, vyčerpání, případně ke spuštění jejich vlastních nezpracovaných traumatických reakcí.

Jak chápeme trauma a traumatizaci?

Jádrem traumatu je nedokončená reakce na ohrožující situaci uvězněná v těle a v nervovém systému. Takovou situací může být např. úraz, nemoc, ztráta někoho blízkého, dlouhodobé emoční strádání, násilní či nezúčastnění rodiče, šikana ve škole, nebo i svědectví takových událostí.

Pokud má člověk adekvátní podporu, a může zůstat v kontaktu s moudrostí svého těla, proběhne vybití traumatické energie zcela přirozeně. Teprve pokud podpora chybí, dochází k traumatizaci. Ve většině případů však adekvátní podporu poskytnout nedokážeme. Je to právě nezpracované trauma, jak individuální, tak kolektivní, které nám znemožňuje být empatický a přítomný pro druhého člověka. Trauma generuje trauma a tím roztáčí bludný kruh, ve kterém se všichni točíme.

V důsledku nezpracovaného traumatu se člověk znovu a znovu ocitá v podobných situacích, jako byla ta traumatizující, a rozvíjejí se u něj traumatické symptomy a vzorce. Ty se mohou projevovat formou velké aktivity – například neadekvátní emoční reakce, návaly vzteku, nezastavitelný vír myšlenek či nutkavé aktivity, nebo naopak stavy bez energie – pocit bezmoci, chronická únava, dezorientace, disociace.   

Jak ven z bludného kruhu traumatu?

Setkáváte-li se s traumatickými reakcemi ve své práci, víte, že je nelze řešit racionální argumentací, domlouváním, ani použitím síly vůle. Musíte se naučit mluvit jiným jazykem. My mu říkáme “tělština”. Naučit se tělštinu znamená vyznat se v různých typech tělesných vjemů, pocitů a impulzů, dokázat je přeložit do běžné řeči a umět s nimi pracovat.

K zpracování traumatu je potřebný kontakt s vlastním tělesným prožíváním, schopnost vytvářet bezpečný a podporující vztah a speciální dovednosti pro práci s tělem a nervovým systémem. Ty nabízí tento výcvik.

Co nabízí výcvik v integrativní práci s traumatem

Výcvik nabízí kompetence pro facilitaci rozřešení traumatu a podporu jejich integrace do způsobu, jímž pracujete s lidmi. Postihuje tři úrovně: práci s dynamikou traumatu u sebe, s klientem a se skupinou.

„Trauma není to, co se nám stalo, ale to, co v sobě zadržíme při absenci empatického člověka.

Gabor Maté

Vnitřní práce

Nejzákladnější kompetencí pro práci s lidmi je schopnost orientovat se ve vlastním prožívání a schopnost seberegulace. Abyste mohli nabídnout skutečnou podporu druhým lidem, musíte si být vědomi vlastního procesu – co vás aktivuje, co vás odpojuje od sebe samého a znemožňuje být přítomen pro druhého. Vnitřní práce umožňuje znalost dynamiky traumatu i jeho rozřešení doslova vtělit, a pracovat pak s druhým člověkem a se skupinou v naladění skrze vlastní tělesné prožívání, a nikoliv vymyšleně, hlavou. Vnitřní práce samozřejmě přinese novou kvalitu i do vašeho osobního života.

Práce s klientem 1:1

Trauma vzniká v důsledku neadekvátního vztahu, a proto jej lze skrze vztah i léčit. Základní kompetencí pro práci 1:1 je vytváření podporujícího vztahu a bezpečí pro prožívání klienta. K přirozenému rozřešení traumatu je nezbytné přivádět klienta k moudrosti jeho těla. Podíváme se i na to, jak vést a strukturovat sezení, jak pracovat s dynamikou vztahu s klientem, projekcemi, intenzitou a tempem facilitovaného procesu. Zvládnutí tohoto způsobu práce je nezbytné pro bezpečnou práci s traumatem ve skupině.

Práce se skupinou

Skupinový proces přináší kromě toho, že pracujete s mnoha jednotlivci najednou, i další specifika. Prožívání každého účastníka ovlivňuje procesy a prožívání všech ostatních. Různí účastníci také přinášejí různá témata najednou. Základní kompetencí pro práci se skupinou je vytváření bezpečných hranic pro skupinové pole, pro vztahy mezi vámi a jednotlivými účastníky skupiny a vztahy mezi jednotlivými účastníky navzájem. V práci se skupinou se budeme zabývat i kolektivním traumatem a způsoby práce s ním.

Jaké kompetence získáte

Klíčové kompetence pro práci s traumatem zahrnují nástroje a dovednosti pro facilitaci rozřešení traumatu, dostatečnou kapacitu vlastního nervového systému a hluboké postoje pro práci s lidmi.

Znalost dynamiky traumatu

Mechanismy vzniku traumatu i jeho přirozeného rozřešení. Vztah individuální, rodové a kolektivní roviny traumatu.

Seberegulace a regulace

Regulace aktivace vlastního nervového systému, facilitace regulace u druhého člověka a skupiny.

Spolupráce s moudrostí těla

Spojení s přirozenou kreativitou a schopností těla navracet se do rovnováhy. Spolupráce s tělem na rozřešení traumatu.

Orientace ke zdraví

Nacházení projevů zdravého fungování i u traumatizovaného člověka. Práce se „zdroji”. Kontakt s vlastním zdravím a vitalitou.

Autenticita v práci s lidmi

Přinášení sebe, své jedinečnosti, zranitelnosti, svého zájmu i historie do terapeutického procesu. 

Facilitace procesu dokončení a integrace

Vodítka, přístupy a principy podporující přirozený, plynulý a koherentní proces integrace.

Vytváření a udržování léčivého vztahu

Terapeutův postoj umožňující bezpečí a vztah jako součást léčení, „terapeutický odstup” jako jeho překážka.

Meditace a spiritualita jako terapeutův zdroj

Vnitřní prostor, ticho, přítomnost a všímavost jako kvality potřebné pro vytváření rámce integračního procesu.

„Tělo se reorganizuje, když se cítí v bezpečí.”

Stephen Porges

Co obsahují 3 roky výcviku 

Časový rozsah výcviku poskytne dostatečný prostor k předání potřebné teorie a vaše zažití a vtělení principů a kompetencí pro práci s traumatem, i k jejich zaintegrování do vaší práce.

“Neučíme se z našich zkušeností ale reflektováním nad našimi zkušenostmi”

Gabor Maté

1. rok

První rok výcviku bude věnovaný tématu bezpečí a schopnosti reflexe. Bezpečí je základem pro práci s traumatem. Naučíte se, jak jej vytvářet, prohlubovat a jak s ním pracovat v různých rolích a situacích vašeho života. Co se týče terapeutických dovedností, budeme se soustředit na práci s klientem 1:1. To vše bude probíhat pomocí nástrojů a dovedností pro práci s tělesným prožíváním, stopováním nervového systému a vědomým svědectvím ve dvojicích a ve skupině.

2. rok

Druhý rok bude dále rozvíjet specifické dovednosti pro práci s traumatem. Jeho cílem bude, abyste si osvojili nejen dovednosti, ale začali vtělovat i samotné principy práce a vedle nich si budovali nezbytné hluboké vnitřní postoje pro práci s traumatem jako např. orientace ke zdraví a celistvosti, soucit, důvěra v proces klienta apod. V tomto roce přidáme dovednosti ve facilitaci skupiny a budeme se věnovat práci s hlubšími souvislostmi vzniku traumatu – rodinnými, kolektivními – tedy s kontextem, v němž trauma vzniká.

3. rok

Třetí rok bude zaměřen na integraci. Jeho těžištěm bude začleňování kompetencí pro práci s traumatem do vaší práce a života a k tomu poslouží supervize a vedení z naší strany. Poslední rok také poskytne prostor pro témata, ke kterým by se chtěla skupina vrátit a probrat je podrobněji.

Jaké moduly výcvik obsahuje

Strukturu výcviku jsme koncipovali tak, aby umožnila jak hlubší intenzivní proces, tak dlouhodobou kontinuitu. Základ výcviku ve formě živých setkání doplňují praktičtější setkání online.

6 čtyřdenních výcvikových setkání

6 živých setkání od čtvrtečního večera do neděle proběhne v prvních 2 letech výcviku. Konat se budou na Kubasově chalupě. Zde jsou termíny.

Věnovat se budeme předání teorie, praktickým sebepoznávacím cvičením, vedené imaginaci a meditaci, somatickým hrám, sdílení, bude prostor pro otázky a odpovědi. Budeme pracovat ve velké skupině, v menších skupinkách, ve dvojicích i samostatně.

1 týdenní pobyt v přírodě

Součástí 2. roku výcviku je týdenní pobyt v přírodě, který se uskuteční 22. - 28.7.2024 v Malém Ratmírově v jižních Čechách.

Podíváme se na to, co příroda říká k práci s traumatem, jak se trauma propisuje do našeho kontaktu s přírodou a jak příroda může být zdrojem pro zpracovávání traumat.

V neposlední řadě půjde o kreativní aplikaci dovedností v netypickém prostředí a tím o integraci jejich principů.

11 jednodenních setkání pro konkrétní kompetenční téma

Setkání se konají mezi čtyřdenními moduly výcviku a probíhat budou v Praze. Každé se zaměřuje na jedno téma, např. terapeutický rozhovor, trauma ve sportu a podobně. Do výuky se zde zapojí i host Zdeněk Weber.

Přesné termíny určíme dle preferencí skupiny účastníků po prvním setkání. Závěrečné 11. setkání bude dvoudenní.

Online kontinuální setkání

Pro udržení kontinua skupiny budeme pravidelně pořádat sdílecí a supervizní online večery, kde bude také prostor pro otázky a odpovědi.

Na začátku výcviku vzniknou také malé peer skupiny, ve kterých se budete pravidelně potkávat i bez naší přítomnosti.

Termíny pobytových výcvikových setkání

23. - 26. 3. 2023

27. - 30. 7. 2023

16. - 19. 11. 2023

21. - 24. 3. 2024

20. - 27. 7. 2024

7. - 10. 11. 2024

Integrační rok 2025

Závěrečný víkend - 2 dny - březen 2026

Místo konání

Kdo výcvik povede

Potkali jsme se před 12ti lety díky výcviku Somatic Experiencing podle Petera Levina. Od té doby se profesně i lidsky proplétáme v různých rolích. Každý máme vlastní unikátní mozaiku zkušeností a nástrojů pro práci s traumatem, což nám umožňuje nabídnout i vám pestrou paletu, ze které si budete moct vybrat, co vyhovuje vám.

Bc. Šárka Weberová, SEP

Poznávání tématu traumatu se věnuji od roku 2001, nejprve skrze osobní individuální cestu terapie a hojení tragické události v naší rodině, postupně od roku 2009 skrze Somatic Experiencing jako terapeut a průvodce pro druhé.

Kromě kompetencí potřebných pro léčení traumatu, které jsem získala ve výcviku Somatic Experiencing (2011-2013) patří do mé profesní výbavy facilitace rodinných a systemických konstelací a facilitace kruhové formy sdílení – councilu. Od r. 2019 se vzdělávám pod vedením Thomase Hübla, se kterým jsem v r. 2022 ukončila trénink Timeless Wisdom a se kterým aktuálně pokračuji ve výcviku facilitátora léčení kolektivního traumatu v akreditované podobě zaštítěné Witten/Herdecke University v Německu.

Věnuji se dlouhodobému provázení individuálních klientů i vedení ženských a smíšených skupin v rámci projektu Síla duše a provádím Visionquestem.

Spolu s mým manželem Zdenkem vedu 4letý výcvik Průvodců Visionquestem, iniciovali jsme uvedení filmu Gabora Maté Moudrost traumatu do ČR a v r. 2021 jsme založili neziskovou společnost Institut léčení a prevence traumatu, z.ú.

Mgr. Filip Žitník, SEP

Terapeutické práci se věnuji od r. 2009. K této profesi mě přivedla otázka po roli tělesného prožívání v našem životě a jeho důležitosti pro naši spokojenost a zdraví.

Tématu tělesnosti a tělesného vnímání jsem věnoval své studium filosofie a antropologie na UK a v letech 2010-2016 jsem je zkoumal v rámci akademického grantového projektu “Filosofické výzkumy tělesnosti: transdisciplinární perspektivy”.

Kromě dlouhodobých terapeutických výcviků v Kraniosakrální biodynamice (2007-2009) a Somatic Experiencing (2011-2013) jsem absolvoval roční Základní výcvik a řadu seminářů v Proces orientované psychologii, výcvikové kurzy v přístupu Focusing, postgraduální kurzy v kraniosakrální biodynamice, výcvik ve facilitaci councilu a řadu seminářů na témata prenatálního vývoje, práce s pohybem a rytmem. Od r. 2019 se účastním 4letého výcviku pro Průvodce Visionquestem.

V současné době se zabývám zejména dlouhodobým provázením individuálních klientů. Působím jako předseda České kraniosakrální asociace a jsem členem etické komise Asociace Somatic Experiencing ČR.

„Trauma je součástí života, nemusí ale znamenat trest na doživotí."

Peter Levine

Směry, ze kterých vycházíme a čerpáme

Náš přístup integruje různé metody a přístupy, které dlouhodobě používáme ve vlastní práci. Jeho ústředními pilíři jsou práce s tělesným prožíváním, samoléčivými schopnostmi těla a vztahů.

 • -  Somatic Experiencing dle Petera Levina
  -  Kraniosakrální biodynamika
  -  CTIP (Collective trauma integration process) dle Thomase Hübla
  -  Proces orientovaná psychologie
  -  Systemické konstelace
  -  Focusing
  -  Procesový model prožívání E. T. Gendlina
  -  Terapeutická práce s pohybem
  -  Council circle: struktura sdílení a zrcadlení procesu jiného člověka a skupiny
  -  Vision quest: principy pro práci s lidmi v přírodě 

Pro koho je tento výcvik určený

 • -  sociální pracovníci
  -  pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ
  -  terapeuti, facilitátoři, komunikační mediátoři
  -  koučové a průvodci osobním rozvojem
  -  psychologové a speciální pedagogové
  -  odborníci na wellness a nutriční poradci
  -  fyzioterapeuti

Kolik výcvik stojí a jak se přihlásit

Začínáme v březnu 2023, těšíme se na vaši účast!
Kapacita výcviku je 15 - 20 účastníků.
V případě dalších dotazů se s vámi rádi pobavíme formou online osobní schůzky.

123.000 Kč / 3 roky výcviku

Cena nezahrnuje ubytování a stravu.

Platit můžete čtvrtletně, pololetně nebo ročně,
v případě nutnosti jiného platebního režimu Vám vyjdeme vstříc.

Pokud Vám Váš příjem neumožňuje na účastnický poplatek dosáhnout, a přesto byste se chtěli výcviku zúčastnit, nabízíme omezený počet stipendijních míst.
Stipendijní sponzorovaná místa jsou především určena pro zájemce z řad omezených příjmových skupin, jako jsou učitelé, pracovníci státních sociálních služeb, rodiče na "rodičovské dovolené" pečující o malé děti či živitelé rodin s malými dětmi, studenti. 

Chcete-li této možnosti využít, kontaktujte nás.

Orientační cena ubytování a stravy:
4denní modul – Kubasova chalupa - 2 900 Kč
7denní modul v přírodě – Malý Ratmírov - 8 700 Kč

V případě zájmu o účast ve výcviku prosíme nejprve odpovězte na pár otázek v registračním formuláři. Rádi bychom zjistili něco o Vaší motivaci a současné profesní orientaci.

 

O výcvik byl velký zájem a nábor do výcviku 2023 - 2026 je zastaven, ale můžeme Vaši registraci přijmout jako registraci zájemce o další ročník. Jakmile budeme mít jasno o termínu otevření ročníku dalšího, budeme Vás informovat.

Poslechněte si rozhovory s námi

Webinář 

KOLEKTIVNÍ TRAUMA

Webinář s Šárka Weberová, FIlip Žitník a Zdenek Weber

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rozhovor 

se ŠÁRKOU WEBEROVOU

Rozhovor vedený Zdenkem Weberem v rámci  konference Uzdravení mužského traumatu

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Beseda k filmu 

MOUDROST TRAUMATU

Beseda s Zdeněk a Šárka Weberovi, Filip Žitník a Kasia Korda. 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Rozhovor 

s FILIPEM ŽITNÍKEM

Rozhovor vedený Zdenkem Weberem v rámci  konference Uzdravení mužského traumatu

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Co o nás říkají naši klienti

Tento výcvik se bude konat poprvé :).
Přečtěte si ale ohlasy klientů na naši dosavadní práci.

"Filip je člověk, který umí s druhým opravdu být a vnímat ho, protože je v první řadě schopen vnímat sám sebe. Svou přítomností, podporou a trpělivostí dokáže vytvářet bezpečný prostor pro vnitřní procesy klienta a jejich zkoumání na vícero úrovních – tělesné, mentální, emoční i duchovní. Pro mě je každé sezení s Filipem velice komplexní záležitost, kdy nejednou odcházím s pocitem prožití mystického zážitku a potvrzením, že tato vnitřní práce na sobě má opravdový smysl. Filip mě s lidskostí a humorem učí důvěřovat vlastnímu tělu a vnitřním pochodům, vlastní vnitřní moudrosti, která si sama umí říct, co potřebuje, když je pro ni správným způsobem držený prostor.“

Míša

"Znám Šárku z individuální SE terapie, ženských kruhů a retreatů i z rodinných akcí. Oceňuji na ní umění pojmenovat i zranitelné a těžké věci. Líbí se mi na ní její ženská citlivost, jemnost, intuice a hluboké vhledy, které přináší. Má obrovské srdce a úžasný smysl pro humor. Jsem vděčná za inspiraci a dary, které skrze Šárku přišly do mého života.

 

Lucie Kriele

„Filip je laskavý a velmi empatický terapeut. Jeho lidský přístup a víra v sebeuzdravovací síly člověka jsou tak přirozené, že je každé sezení pro mne příjemným zážitkem. A to i přesto, že během něj pracujeme i s velmi bolestivými zraněními a zkušenostmi z minulosti. Díky jeho citlivému přístupu a pravdivému náhledu na můj prožitek, nalézám znovu důvěru ve své vlastní schopnosti a možnosti. Postupné udravení mého vnímání nepříjemných zážitků z minulosti se nyní promítá do nového a zdravého přístupu ke každodenním situacím v mém současném životě a za to patří Filipovi velký dík.“

Petra

„K Šárce docházím s přestávkami již více jak 7 let. Její práce se mnou, mě POKAŽDÉ zvedne kvalitu mého života. A je jedno zda to jsou sezení SE, nebo VisionQuesty. Její laskavost, moudrost a především vysoká míra soucitu jsou kvality, které mi vždy dodají vysoký pocit bezpečí.

Hana Kolbe

„Šárka a Filip - ze zkušeností, které s nimi mám, je řadím mezi velmi lidské a zároveň velmi kompetentní lektory a terapeuty. Způsob, kterým předávají informace, jejich práce se skupinou a vytvoření velmi bezpečného prostoru - kéž by takovým způsobem probíhalo vzdělávání na všech seminářích a výcvicích. Trénink pod jejich vedením je sebezkušenostní, beznátlakový, a je v něm přítomná integrace všech nabytých znalostí a zkušeností. Rozhodně je doporučuju na všech vlnách spolupráce.

Blanka Tichavská